مواد و منابع پیشنهادی آزمون ورودی دوره دکتری ۱۳۹۳

.td-reg{
border: 1px solid #C0C0C0;
height:35px;
font-family:tahoma;
font-size:12px;
}
.p-reg{
font-family:tahoma;
font-size:12px;
line-height:250%;
}
.table-reg{
width:700px;
}
.td-reg93{
border: 1px solid #C0C0C0;
height:35px;
font-family:tahoma;
font-size:12px;
text-align:center;
}
.td-reg931{
border: 1px solid #C0C0C0;
height:35px;
font-family:tahoma;
font-size:12px;
text-align:right;
}
.p-reg93{
font-family:tahoma;
font-size:12px;
line-height:250%;
}


———————————————————————————————-
مواد و منابع پیشنهادی آزمون ورودی دوره دکتری ۱۳۹۳
دانشگاه معارف اسلامیگرایش مبانی نظری
اسلام

ردیف ماده امتحانی ضریب

حدود منابع

۱ کلام اسلامی ۴ ۱. کشف المراد۲. الهیات، جعفر سبحانی (چهار جلدی)
۲ مباحث جدید کلامی ۳ ۱. عقل و اعتقاد دینی، مایکل پترسون و دیگران،
تهران، طرح نو۲. کلام جدید با رویکرد اسلامی، عبدالحسین خسروپناه،
نشر معارف
۳ فلسفه اسلامی ۳ ۱. الاشارات و التنبیهات، نمط ۴، ۵، ۶، ۷
۲. نهایه الحکمه، سید محمد حسین طباطبایی
۴ فلسفه غرب ۲ تاریخ فلسفه کاپلستون (دکارت، هیوم، کانت و سارتر)
۵ منطق ۲ جوهر النضید
۶ تفسیر ۲ مباحث اعتقادی تفسیر المیزان (بقره/ ۲۳، ۲۴، ۴۸،
۲۶، ۱۰۶، ۱۵۴ و ۲۱۳؛ آل عمران/۲۰۰؛ مائده/ ۴۸، ۷۲، ۷۳، ۷۴ و ۱۰۵؛ اعراف/
۲۰، ۲۱ ، ۲۲، ۱۸۰؛ هود/ ۳۱؛ حجر/ ۹؛ اسری/ ۱۳؛ انبیاء/ ۲؛ روم/ ۳۰؛
سجده/ ۷، ۸ و ۹)
۷ زبان انگلیسی ۲ در حد دایرهالمعارف اسلام (Encyclopedia
of Islam)
۸ ادبیات عرب ۱ خطبه‌های شماره ۱ ـ ۳ ـ ۱۶۰ ـ ۱۷۶ ـ ۱۸۵ ـ ۱۸۶ ـ
۱۹۲ و ۱۹۳؛نامه‌های ۲۸ ـ ۳۱ ـ ۴۵ و ۵۳. *(در حد ترجمه و اعرابگذاری)

* شماره خطبه‌ها و نامه‌های نهج البلاغه مطابق با نسخه صبحی
صالح و ترجمه دکتر شهیدی است.

 گرایش اخلاق اسلامی

ردیف ماده امتحانی ضریب حدود منابع
۱ اخلاق اسلامی ۳ جامع السعادات، ج ۱، ۲ و ۳
۲ فلسفه اخلاق ۳ ۱. مسائل اخلاقی،مایکل پالمر،ترجمه علیرضا آل بویه
۲. نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، محمد تقی مصباح یزدی
۳ عرفان اسلامی ۲ ۱. الاشارات، نمط ۹؛۲. آشنایی با مجموعه عرفان اسلامی، علی امینی ن‍‍ژاد
۴ فلسفه اسلامی ۱ نهایه الحکمه، سید محمد حسین طباطبایی
۵ تفسیر قرآن ۱ ۱.تفسیر المیزان (عربی)الف:جلد ۱ ص ۳۷۰ تا ص ۳۸۲ مطابق با سوره بقره آیات
۱۵۳ تا ۱۵۷ ب:ج ۶ ص ۲۵۶ تا ص ۳۳۸ مطابق با سوره مائده آیات ۱۱۶
تا ۱۲۰ ج:ج۱۱ ص ۱۵۵ تا ص ۱۶۴ مطابق با سوره یوسف آیات ۲۲ تا ۳۴د:ج۱۸ ص ۳۰۴ تا ص ۳۳۵ مطابق با سوره حجرات

۲.مراحل اخلاق در قران، عبدالله جوادی آملی

۶ کلام اسلامی ۱ کشف المراد، از المقصد الثالث تا آخر
۷ زبان انگلیسی ۲ ۱. دائره المعارف
اسلامی،مقالات:کرامت،ریا،توکل،بخل،فضیلت و
رذیلت، صبر، ورع، حلم، اخلاق، انصاف، محاسبه، شکر، ذکر، صدق، زهد، سکوت، دعا،محاسن و مساوی، شقاوت، سعادت، مسکویه، تحسین و تقبیح

۲. دائره المعارف قرآن،اخلاق و قرآن

۸ ادبیات عرب ۱ خطبه‌های شماره ۶۴ – ۹۹ – ۱۵۱ – ۱۵۷ – ۱۹۲ .نامه‌های ۳۱ – ۴۵ – ۵۳ . * (در حد ترجمه و اعرابگذاری)

* شماره خطبه‌ها و نامه‌های نهج البلاغه مطابق با نسخه صبحی
صالح و ترجمه دکتر شهیدی است.

 گرایش انقلاب
اسلامی

ردیف ماده امتحانی ضریب حدود منابع
۱ اندیشه سیاسی در اسلام و غرب ۳ ۱. امام خمینی، کتاب البیع (بحث ولایت فقیه)ج ۲،
قم، انتشارات جامعه مدرسین

۲. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و
عدالت، قم، مرکز نشر اسراء۳. محمدتقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام ج ۱و ۲،
قم، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)۴. و. ت. جونز و دیگران، خداوندان اندیشه سیاسی (دوره
کامل)، ترجمه جواد شیخ الاسلامی و دیگران، تهران، امیرکبیر

۲ تحولات سیاسی اجتماعی ایران ۳ ۱. سید جلال الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران (
ج۱و ۲)، قم، انتشارات جامعه مدرسین
۲. رسول جعفریان، جریانها و جنبش های مذهبی و سیاسی
ایران، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۳. یعقوب توکلی، سبک شناسی تاریخ نگاری معاصر-
مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی
۳ انقلاب اسلامی ایران ۳ ۱. محمدتقی مصباح یزدی، انقلاب اسلامی جهشی در
تحولات سیاسی تاریخ، قم، مؤسسه امام خمینی (ره)
۲. مصطفی ملکوتیان، سیری در نظریه های انقلاب،
تهران، نشر قومس
۳. منوچهر محمدی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران،
تهران، نشر دادگستر
۴ جامعه شناسی سیاسی ۲ ۱. موریس دوورژه،جامعه شناسی سیاسی،ترجمه ابوالفضل قاضی ۲. آندروسایر، روش شناسی در علوم اجتماعی، ترجمه
عماد افروغ، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی
۵ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲ ۱. محمد جواد ارسطا، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام
جمهوری اسلامی ایران، بوستان کتاب
۲. محمد رضا مجیدی،آشنایی با قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران، نشر معارف
۶ زبان انگلیسی ۱ در حد دایرهالمعارف اسلام (Encyclopedia
of Islam)
۷ ادبیات عرب ۱ ۱. خطبه‌های شماره ۱ ـ ۳ ـ ۱۶۰ ـ ۱۷۶ ـ ۱۸۵ ـ ۱۸۶ ـ ۱۹۲ و ۱۹۳؛نامه‌های
۲۸ ـ ۳۱ ـ ۴۵ و ۵۳. * (در حد ترجمه و اعرابگذاری)

۲. البیع،ج ۲،مبحث ولایت فقیه

* شماره خطبه‌ها و نامه‌های نهج البلاغه مطابق با نسخه صبحی
صالح و ترجمه دکتر شهیدی است.

 گرایش قرآن و متون
اسلامی

ردیف مواد امتحانی ضریب حدود منابع
۱ تفسیر قرآن ۴ تفسیر سوره‌های « مائده، توبه و احزاب » از :۱. مجمع البیان، امین الاسلام طبرسی؛ ۲. المیزان، سید محمد حسین طباطبایی.
۲ علوم قرآن ۳ ۱. التمهید فی علوم
القرآن، محمد هادی معرفت ج ۱ ـ ۲ ـ ۳ ؛۲. شبهات و ردود، محمد
هادی معرفت۳. البیان، خویی
۳ روش شناسی تفسیر ۲ ۱. قواعد التفسیر، فاکر
میبدی۲. مبانی تفسیر، مودب
۴ تفسیر نهج البلاغه ۳ تفسیر خطبه‌های شماره ۱ ـ ۳ ـ ۱۸۶ ـ ۱۹۲ و ۱۹۳؛و تفسیر نامه‌های ۲۸ ـ ۳۱ ـ ۴۵ و ۵۳ . از:۱. شرح نهج البلاغه، ابن
میثم؛۲. تفسیر نهج البلاغه،
محمد تقی جعفری جلد ۱و۲
۵ ادبیات عرب تخصصی ۲ امالی، سیدمرتضی، ج ۱؛(در حد فهم متن، ترجمه و اعرابگذاری)
۶ زبان انگلیسی ۱ دائره المعارف اسلام (Encyclopedia of
Islam)
۷ ادبیات عرب ۱ نهج البلاغه : خطبه های شماره ۱-۳-۱۸۶-۱۹۲ و ۱۹۳؛نامه های ۲۸-۳۱-۴۵ و ۵۳ * (در حد ترجمه و اعراب گذاری)

* شماره خطبه‌ها و نامه‌های نهج البلاغه مطابق با نسخه صبحی
صالح و ترجمه دکتر شهیدی است.

 گرایش تاریخ و تمدن
اسلامی

ردیف ماده امتحانی ضریب حدود منابع
۱ تاریخ اسلام و تشیع ۴ ۱. الارشاد شیخ مفید، ج ۱ و ۲؛
۲. تاریخ الیعقوبی
۳. تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، جاسم حسین
۴. تشیع در مسیر تاریخ، حسین محمد جعفری
۵. تاریخ سیاسی اسلام، حسن ابراهیم حسن، ج۱ -۲-۳ و
۴
۲ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۴ ۱. مقدمه ابن خلدون؛
۲. التعریف بطبقات الامم، قاضی صاعد اندلسی، ترجمه
جمشید نژاد اول؛
۳. تمدن اسلامی در عصر عباسیان، دکتر محمدکاظم مکی،
ترجمه محمد سپهری، انتشارات سمت
۴. تاریخ تمدن اسلام، جرجی زیدان، ترجمه آقای جواهر
الکلام
۵. نهضت ترجمه در شرق جهان اسلام در قرن سوم و
چهارم، رشید جمیلی، ترجمه آقای آیینه وند.
۳ تفسیر قرآن ۳ ۱. تاریخ اسلام از منظر قرآن، یعقوب جعفری، نشر
معارف
۲.سنت های اجتماعی و فلسفه تاریخ در مکتب قرآن،
محمد باقر صدر، ترجمه آقای منوچهری
۳. جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، محمد تقی مصباح
یزدی
۴ کلام اسلامی ۲ ۱. الالهیات، جعفر سبحانی، ج ۳ و ۴
۲. امامت پژوهی، محمود یزدی مطلق (فاضل)
۵ تاریخ عمومی جهان ۱ تاریخ جهان نو، پالمر، ج۲ ، ترجمه ابوالقاسم طاهری
۶ زبان انگلیسی ۱ در حد دایرهالمعارف اسلام (Encyclopedia
of Islam)
۷ ادبیات عرب ۱ متون تاریخی قدیم و جدید به زبان عربی

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *