شروع ثبت نام 1401/03/04 پایان ثبت نام - ساعت 24:00 1401/04/28
تاریخ آزمون 1401/07/22 هزینه آزمون 1000000 ریال
توضیحات خرید کارت آزمون و پرداخت وجه قبل از اقدام به ثبت نام الزامی می باشد. اعلام وضعیت در انتظار برگزاری آزمون
شروع ثبت نام 1400/11/18 پایان ثبت نام - ساعت 24:00 1400/12/20
تاریخ آزمون 1401/02/23 هزینه آزمون 500000 ریال
توضیحات خرید کارت آزمون و پرداخت وجه قبل از اقدام به ثبت نام الزامی می باشد. اعلام وضعیت اعلام نتایج (مشاهده کارنامه)
شروع ثبت نام 1400/12/18 پایان ثبت نام - ساعت 24:00 1401/02/18
تاریخ آزمون 1401/03/12 هزینه آزمون 700000 ریال
توضیحات خرید کارت آزمون و پرداخت وجه قبل از اقدام به ثبت نام الزامی می باشد. اعلام وضعیت اعلام نتایج (مشاهده کارنامه)