شروع ثبت نام 1402/03/02 پایان ثبت نام - ساعت 24:00 1402/04/26
تاریخ آزمون 1402/07/28 هزینه آزمون 1500000 ریال
توضیحات خرید کارت آزمون و پرداخت وجه قبل از اقدام به ثبت نام الزامی می باشد. اعلام وضعیت در انتظار برگزاری آزمون
شروع ثبت نام 1401/12/22 پایان ثبت نام - ساعت 24:00 1402/03/24
تاریخ آزمون 1402/04/21 هزینه آزمون 700000 ریال
توضیحات خرید کارت آزمون و پرداخت وجه قبل از اقدام به ثبت نام الزامی می باشد. اعلام وضعیت اعلام نتایج (مشاهده کارنامه)