شروع ثبت نام 1401/08/17 پایان ثبت نام - ساعت 24:00 1401/10/17
تاریخ آزمون 1401/11/13 هزینه آزمون 700000 ریال
توضیحات خرید کارت آزمون و پرداخت وجه قبل از اقدام به ثبت نام الزامی می باشد. اعلام وضعیت در حال ثبت نام
شروع ثبت نام 1401/03/04 پایان ثبت نام - ساعت 24:00 1401/04/28
تاریخ آزمون 1401/07/22 هزینه آزمون 1000000 ریال
توضیحات خرید کارت آزمون و پرداخت وجه قبل از اقدام به ثبت نام الزامی می باشد. اعلام وضعیت اعلام نتایج (مشاهده کارنامه)