شروع ثبت نام 1400/12/18 پایان ثبت نام - ساعت 24:00 1401/02/18
تاریخ آزمون 1401/03/12 هزینه آزمون 700000 ریال
توضیحات تهیه کارت آزمون قبل از اقدام به ثبت نام از قسمت خرید کارت الزامی می باشد. اعلام وضعیت در انتظار برگزاری آزمون
شروع ثبت نام 1401/03/04 پایان ثبت نام - ساعت 24:00 1401/04/04
تاریخ آزمون 1401/07/22 هزینه آزمون 1000000 ریال
توضیحات تهیه کارت آزمون قبل از اقدام به ثبت نام از قسمت خرید کارت الزامی می باشد. اعلام وضعیت در حال ثبت نام