شروع ثبت نام 1402/11/03 پایان ثبت نام - ساعت 24:00 1402/12/21
تاریخ آزمون 1403/02/21 هزینه آزمون 1000000 ریال
توضیحات خرید کارت آزمون و پرداخت وجه قبل از اقدام به ثبت نام الزامی می باشد. اعلام وضعیت در انتظار برگزاری آزمون
شروع ثبت نام 1402/12/08 پایان ثبت نام - ساعت 24:00 1403/02/12
تاریخ آزمون 1403/03/03 هزینه آزمون 1500000 ریال
توضیحات خرید کارت آزمون و پرداخت وجه قبل از اقدام به ثبت نام الزامی می باشد. اعلام وضعیت در حال ثبت نام