شروع ثبت نام 1403/03/08 پایان ثبت نام - ساعت 24:00 1403/05/01
تاریخ آزمون 1403/07/27 هزینه آزمون 1500000 ریال
توضیحات خرید کارت آزمون و پرداخت وجه قبل از اقدام به ثبت نام الزامی می باشد. اعلام وضعیت در انتظار برگزاری آزمون
شروع ثبت نام 1403/04/31 پایان ثبت نام - ساعت 24:00 1403/07/24
تاریخ آزمون 1403/08/03 هزینه آزمون 1500000 ریال
توضیحات خرید کارت آزمون و پرداخت وجه قبل از اقدام به ثبت نام الزامی می باشد. اعلام وضعیت در حال ثبت نام
شروع ثبت نام 1402/11/03 پایان ثبت نام - ساعت 24:00 1402/12/21
تاریخ آزمون 1403/02/21 هزینه آزمون 1000000 ریال
توضیحات خرید کارت آزمون و پرداخت وجه قبل از اقدام به ثبت نام الزامی می باشد. اعلام وضعیت اعلام نتایج (مشاهده کارنامه)
شروع ثبت نام 1402/12/08 پایان ثبت نام - ساعت 24:00 1403/02/12
تاریخ آزمون 1403/03/03 هزینه آزمون 1500000 ریال
توضیحات خرید کارت آزمون و پرداخت وجه قبل از اقدام به ثبت نام الزامی می باشد. اعلام وضعیت اعلام نتایج (مشاهده کارنامه)