شروع ثبت نام 1402/11/03 پایان ثبت نام - ساعت 24:00 1402/12/16
تاریخ آزمون 1403/02/21 هزینه آزمون 1000000 ریال
توضیحات خرید کارت آزمون و پرداخت وجه قبل از اقدام به ثبت نام الزامی می باشد. اعلام وضعیت در حال ثبت نام
شروع ثبت نام 1402/08/23 پایان ثبت نام - ساعت 24:00 1402/10/23
تاریخ آزمون 1402/11/10 هزینه آزمون 1500000 ریال
توضیحات خرید کارت آزمون و پرداخت وجه قبل از اقدام به ثبت نام الزامی می باشد. اعلام وضعیت اعلام نتایج (مشاهده کارنامه)
شروع ثبت نام 1402/03/02 پایان ثبت نام - ساعت 24:00 1402/04/26
تاریخ آزمون 1402/07/28 هزینه آزمون 1500000 ریال
توضیحات خرید کارت آزمون و پرداخت وجه قبل از اقدام به ثبت نام الزامی می باشد. اعلام وضعیت اعلام نتایج (مشاهده کارنامه)