جدول زمانبندی آزمون ورودی اختصاصی دکتری سال 1400:
ردیف موضوع تاریخ
1 ثبت نام آزمون 19 اسفند 1399 لغایت 19 فروردین 1400
2 کارت ورود به جلسه آزمون سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 23، 24 و 25 شهریور 1400
3 برگزاری آزمون جمعه مورخ 26 شهریور 1400
4 اعلام نتایج اولیه آزمون آذر 1400
5 اعلام نتایج نهایی آزمون دی 1400

جدول زمانبندی آزمون ورودی اختصاصی کارشناسی ارشد سال 1400:
ردیف موضوع تاریخ
1 ثبت نام آزمون 30 آذر 1399 لغایت 30 دی 1399
2 کارت ورود به جلسه آزمون سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 29،28 و 30 اردیبهشت 1400
3 برگزاری آزمون جمعه مورخ 31 اردیبهشت 1400
4 اعلام نتایج اولیه آزمون خرداد 1400
5 اعلام نتایج نهایی آزمون تیر 1400