جدول زمانبندی آزمون ورودی اختصاصی کارشناسی ارشد سال 1401:
ردیف موضوع تاریخ
1 ثبت نام آزمون 18 بهمن 1400 لغایت 2 اسفند 1400
2 کارت ورود به جلسه آزمون سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 21،20 و 22 اردیبهشت 1401
3 برگزاری آزمون جمعه مورخ 23 اردیبهشت 1401
4 اعلام نتایج اولیه آزمون خرداد 1401
5 اعلام نتایج نهایی آزمون تیر 1401

جدول زمانبندی آزمون ورودی اختصاصی دکتری سال 1401:
ردیف موضوع تاریخ
1 ثبت نام آزمون 4 خرداد 1401 لغایت 4 تیر 1401
2 کارت ورود به جلسه آزمون سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 19، 20 و 21 مهر 1401
3 برگزاری آزمون جمعه مورخ 22 مهر 1401
4 اعلام نتایج اولیه آزمون آذر 1401
5 اعلام نتایج نهایی آزمون دی 1401