جدول زمانبندی آزمون ورودی اختصاصی کارشناسی ارشد سال 1400:
ردیف موضوع تاریخ
1 ثبت نام آزمون 30 آذر 1399 لغایت 30 دی 1399
2 کارت ورود به جلسه آزمون سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 29،28 و 30 اردیبهشت 1400
3 برگزاری آزمون جمعه مورخ 31 اردیبهشت 1400
4 اعلام نتایج اولیه آزمون خرداد 1400
5 اعلام نتایج نهایی آزمون تیر 1400

جدول زمانبندی آزمون ورودی اختصاصی دکتری سال 1399:
ردیف موضوع تاریخ
1 ثبت نام آزمون 12 بهمن 1398 لغایت 12 اسفند 1398
2 کارت ورود به جلسه آزمون سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 25، 26 و 27 شهریور 1399
3 برگزاری آزمون جمعه مورخ 28 شهریور 1399
4 اعلام نتایج اولیه آزمون آذر 1399
5 اعلام نتایج نهایی آزمون دی 1399