جدول زمانبندی آزمون ورودی اختصاصی کارشناسی ارشد سال 1403:
ردیف موضوع تاریخ
1 ثبت نام آزمون 4 بهمن 1402 لغایت 24 بهمن 1402
2 کارت ورود به جلسه آزمون سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 19،18 و 20 اردیبهشت 1403
3 برگزاری آزمون جمعه مورخ 21 اردیبهشت 1403
4 اعلام نتایج اولیه آزمون خرداد 1403
5 اعلام نتایج نهایی آزمون تیر 1403

جدول زمانبندی آزمون ورودی اختصاصی دکتری سال 1402:
ردیف موضوع تاریخ
1 ثبت نام آزمون 2 خرداد 1402 لغایت 22 خرداد 1402
2 کارت ورود به جلسه آزمون سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 25، 26 و 27 مهر 1402
3 برگزاری آزمون جمعه مورخ 28 مهر 1402
4 اعلام نتایج اولیه آزمون آذر 1402
5 اعلام نتایج نهایی آزمون دی 1402