رشته های تحصیلی دکتری:

رشته مدرسی معارف قرآن و حدیث برادران و خواهران
رشته مدرسی اخلاق اسلامی برادران و خواهران
رشته مدرسی مبانی نظری اسلام برادران و خواهران
رشته مدرسی انقلاب اسلامی برادران و خواهران
رشته مدرسی تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی برادران و خواهران

رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد:

رشته مدرسی مبانی نظری اسلام برادران و خواهران
رشته مدرسی معارف قرآن و حدیث برادران و خواهران
رشته مدرسی اخلاق اسلامی برادران و خواهران
رشته مدرسی انقلاب اسلامی برادران و خواهران
رشته مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی برادران و خواهران
رشته مشاوره با رویکرد اسلامی برادران و خواهران
رشته ارتباطات و تبلیغ فرهنگی برادران و خواهران
رشته مدیریت سازمان ها و نهادهای فرهنگی با رویکرد اسلامی برادران و خواهران