توضيحات
  • جهت مشاهده کارنامه می توانيد از يكی از دو روش زیر استفاده كنيد.
  • کد ملی را بصورت 10 رقمی بدون - وارد کنید. (مانند: 0371234567)
  • کليد Caps lock بايد خاموش باشد.