تاریخ اعلام نتایج آزمون ورودی کارشناسی ارشد – ۸۸

بدینوسیله به اطلاع
کلیه شرکت کنندگان در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی سال ۸۸ ـ
برگزار شده در تاریخ ۱۹/۴/۸۸ ـ می‌رساند نتایج اولیه آزمون حداکثر تا تاریخ ۳۰/۵/۸۸
از طریق همین سایت به اطلاع عموم داوطلبین خواهد رسید.

مشاهده جزئیات...